ดาวน์โหลด

แบบเรียนภาษาจีน

Chinese Course Textbook

จากผลการศึกษาวิจัยการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย (พ.ศ.2551) โดยศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความสำคัญหนึ่งในปัญหาสำคัญของการเรียนภาษาจีน นั่นคือ การขาดหลักสูตรการสอน และแบบเรียนที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ทางศูนย์จีนฯ จึงได้ตั้งคณะทำงานกำหนดหลักสูตร เนื้อหาแบบเรียน เพื่อสร้างแบบเรียนภาษาจีนระดับชั้นต่างๆ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาชั้นต้น อาชีวศึกษาชั้นสูง และอุดมศึกษา โดยแบบเรียนชุดนี้มีจุดเด่น คือ

  1. แก้ไขปัญหาการเริ่มเรียนศูนย์สามระดับ สร้างความต่อเนื่องให้กับหลักสูตรและแบบเรียนทุกระดับชั้น ให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เนื้อหาแบบเรียนครอบคลุมความรู้ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บุคคล สถานที่ และเทศกาลที่สำคัญ ความรู้รอบตัว เป็นต้น โดยจะเน้นความรู้ของไทยและจีน
  3. แบบเรียนมีแบบฝึกหัดที่หลากหลาย เน้นฝึกทักษะทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน แปล และมีบทเรียนกิจกรรมเสริม เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วใช้กับสถานการณ์จริง
  4. มีบทเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น ซึ่งเนื้อหาได้นำเรื่องราวที่มีความสนุกสนานแต่แฝงคติความคิดของไทยและจีนมาแต่เป็นบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย

ทางศูนย์จีนฯ คาดหวังว่าเมื่อผู้เรียนได้ใช้แบบเรียนชุดนี้แล้ว จะสามารถแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยได้ในระดับหนึ่ง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันกับตลาดโลก ที่ประเทศจีนนับวันจะมีความสำคัญและบทบาทต่อโลกมากขึ้นทุกขณะ

นอกจากนี้ ทางศูนย์จีนฯ รู้สึกเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระบรมฉายาลัษณ์ทรงพู่กันจีนเพื่อเป็นปกแบบเรียนชุดนี้ เราชาวไทยทุกคนต่างรู้ดีว่าพระองค์ท่านทรงสนพระทัยและเป็นแบบอย่างการเรียนภาษาจีนกับพวกเราทุกคน

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์จีนศึกษา (คุณเกศริน) โดยมีช่องทางการติดต่อดังนี้ค่ะ
โทรศัพท์ : (66) 2218-7416-7
อีเมล์ : csc_n303@hotmail.com, csc.chula@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/ChineseStudiesCenterChula
หมายเหตุ : หากต้องการสั่งซื้อจำนวนมากหรือสั่งซื้อเพื่อใช้ในสถานศึกษา โปรดติดต่อสั่งซื้อล่วงหน้า

แบบเรียนภาษาจีน ระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบเรียน

แบบเรียนภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบเรียน

แบบเรียนภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษาชั้นต้น ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบเรียน

แบบเรียนภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบเรียน

แบบเรียนภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบเรียน

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “จีนกับความมั่นคงของมนุษย์”

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “จีนกับความมั่นคงของมนุษย์” นี้เป็นหนึ่งในโครงการย่อยของชุดโครงการวิจัยความร่วมมือนานาชาติกับความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้จัดสัมมนาร่วมกับศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยเรื่องดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2554 – 2556) โดยงานวิจัยและการสัมมนาได้รับการสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เอกสารประกอบการสัมมนา “จีนกับความมั่นคงของมนุษย์” ดาวน์โหลด