ผลงานเผยแพร่

วารสารข่าวจีนศึกษา

ชื่อวารสาร เอกสาร

สิ่งพิมพ์

วาทกรรมการทูตมหาอำนาจเอเชียตะวันออก : ญี่ปุ่น

โดย วรวุฒิ จิราสมบัติ
ราคาเต็ม 150 บาท

ลดเหลือ 125 บาท

หนังสือเล่มนี้อาจมีข้อสงสัยว่า เหตุใดการทูตญี่ปุ่นจึงได้รับการศึกษาในแง่วาทกรรม ทั้งที่ผลงานนี้พึงศึกษาโดยหน่วยวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษามากกว่า ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะวาทกรรมการทูตจีนเป็นหนึ่งในผลงานที่มีการศึกษามาก่อนหน้านี้ การศึกษาประเด็นวาทกรรมการทูตญี่ปุ่นจึงเป็นไปเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่ามีความเหมือนหรือความต่าง ทั้งในแง่กลวิธี หลักการ ยุทธศาสตร์ ชั้นเชิง และภาษา เป็นต้น ซึ่งแต่ละชาติมักปฏิบัติให้ดูดีและน่าเชื่อถือ จนชาติอื่นอดชื่นชมและประทับใจไปด้วย และทำให้ชาตินั้นมีภาพลักษณ์ที่ดูดีในสายตามิตรประเทศ ดังนั้น เมื่องานศึกษานี้ขมวดปมมาที่ประเด็นวาทกรรมจึงขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน ว่าจะเห็นพ้องหรือเห็นแย้งกับผู้ศึกษา แต่ประโยชน์เกิดขึ้นแน่นอนก็คือ ความเข้าใจที่มีต่อการต่างประเทศของญี่ปุ่นที่พึงมีมากขึ้น และความเข้าใจนี้ก็ย่อมนำไปสู่การกำหนดท่าทีของเราต่อญี่ปุ่นได้อย่างเหมาะสม จากที่กล่าวมานี้ก็เพื่อชี้ให้เห็นภาพรวมและประโยชน์ของงานศึกษานี้ ซึ่งผู้อ่านสามารถสัมผัสและพิสูจน์ได้ตามอัตภาพ

ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ 02-2187416 (คุณเกศริน)

ปกิณกะการต่างประเทศจีน

โดย อรสา รัตนอมรภิรมย์ / วรรณรัตน์ ตันตระกูลทรัพย์ / สิรีธร โกวิทวีรธรรม
ราคาเต็ม 250 บาท

ลดเหลือ 210 บาท

เป็นหนังสือที่รวบรวมเกร็ดความรู้และคำสำคัญเกี่ยวกับการต่างประเทศจีน พร้อมคำอธิบายถึงที่มาและความสำคัญของหลักการต่างๆ ที่จีนได้ใช้ประกอบการดำเนินกิจการระหว่างประเทศ ผ่านการเรียงลำดับโดยกาล กล่าวคือ เรียงลำดับจากแนวคิดที่เกิดขึ้นก่อนมาจนถึงแนวคิดที่เกิดขึ้นในภายหลัง อาทิ ‘เสือกระดาษ’ (纸老虎) ที่เหมา เจ๋อตง ได้กล่าวถึงในช่วงสงครามกลางเมืองในปี ค.ศ. 1946 ‘หนึ่งประเทศ สองระบบ’ (一国两制) ที่จีนภายใต้การนำของเติ้ง เสี่ยวผิง หยิบยกมาใช้สำหรับการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการรับคืนฮ่องกงคืนจากอังกฤษในทศวรรษ 1980 หรือ ‘หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง’ (一带一路) ที่ประธานาธิปดีของจีนคนปัจจุบัน สี จิ้นผิง ได้เสนอไว้ในช่วงปลายปีค.ศ. 2013 เป็นต้น หนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นอยู่ที่กระบวนการศึกษาค้นคว้า ที่คณะผู้เขียนอาศัยเอกสารจากแหล่งข้อมูลทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาจีนที่นับได้ว่าเป็นข้อมูลหลักและข้อมูลต้นฉบับ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการต่างประเทศจีนและเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบระหว่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง

ปกิณกะการเมืองจีน

โดย วิภาวรรณ สุนทรจามร
ราคาเต็ม 160 บาท

ลดเหลือ 135 บาท

หนังสือเล่มนี้พัฒนามาจากโครงการที่ผู้เขียนได้ทำให้กับศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ เรื่อง ปกิณกะความรู้เกี่ยวกับการเมืองจีน ซึ่งเป็นงานที่ผู้เขียนได้เลือกสรรคำขวัญ คำศัพท์ และคำในลักษณะอื่นที่เป็นแนวนโยบายเศรษกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของจีนที่สังคมไทยควรรู้มาอธิบายผ่านภาษาที่เรียบง่าย ผู้เขียนเก็บรวบรวมคำสำคัญต่างๆ ที่ปรากฎตั้งแต่ ค.ศ.1949 อันเป็นปีที่จีนเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์เป็นต้นมา ซึ่งต่างสามารถบอกเล่าเหตุการณ์การเมืองการปกครองจีนในขณะนั้นได้ และบางคำยังส่งผลต่อสังคมจีนมาถึงปัจจุบันอีกด้วย

วาทกรรมการทูตจีนร่วมสมัย: ความหมายและบทบาท

โดย พัชนี ตั้งยืนยง
ราคาเต็ม 180 บาท

ลดเหลือ 150 บาท

หนังสือ วาทกรรมการทูตจีนร่วมสมัย: ความหมายและบทบาท เป็นผลผลิตที่มาจากโครงการวิจัย “วาทกรรมการทูตมหาอำนาจเอเชียตะวันออก: จีน” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยของศูนย์จีนศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นงานศึกษาภาษาทางการเมืองระหว่างประเทศของจีน โดยศึกษาจากสุนทรพจน์ของสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของจีนที่กล่าวในวาระต่างๆ จำนวน 15 บท จากการศึกษาวาทกรรมเหล่านั้นพบว่า จีนมีกลวิธีทางภาษาต่างๆ มาประกอบสร้างเอกลักษณ์/ตัวตนให้กับจีนในวงการเมืองโลก ซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้เพื่อนำเสนอสิ่งที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของจีน และสะท้อนให้เห็นถึงความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ของจีนที่ต้องการให้เป็นที่ยอมรับของสังคมวงกว้างด้วย

เศรษฐกิจการเมืองจีน

โดย วรศักดิ์ มหัทธโนบล
ราคา 795 บาท

ลดเหลือ 600 บาท

เศรษฐกิจการเมืองจีน ถูกจัดพิมพ์เป็นครั้งที่สามในปี 2557 นี้หลังจากที่พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปลายปี 2547 การพิมพ์ซ้ำพร้อมกับการจัดเรียงหน้าใหม่ให้อ่านง่ายยิ่งขึ้น ปรับปรุงเนื้อหาและเพิ่มเติมข้อมูล แทรกภาพประกอบและเสริมเกร็ดน่ารู้ ปรับแต่งรูปเล่มเป็นหนังสือปกแข็ง ย่อมสะท้อนคุณค่าและความ “คลาสสิค” ของหนังสือเล่มนี้ได้เป็นอย่างดี

คุณค่าของหนังสือเล่มนี้คือ การร้อยเรียงรายละเอียดของการเมืองและเศรษฐกิจของจีนในยุค “จีนใหม่” หรือจีนยุคสาธารณรัฐประชาชนซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2492 จนถึงยุคปัจจุบันภายใต้กลุ่มผู้นำชุดที่ห้าไว้อย่างครอบคลุมเป็นลำดับ พร้อมเก็บรายละเอียดที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วน อีกทั้งนำเสนอเนื้อหาทางประวัติศาสตร์อย่างมีตรรกะชวนติดตาม ทำให้ผู้อ่านเข้าใจสภาพของสังคมและพื้นฐานของสังคมจีนที่ประกอบกันขึ้นบนฐานการเมืองและเศรษฐกิจได้อย่างดี ส่วนความ “คลาสสิค” ของหนังสือเล่มนี้ก็คือ แง่มุมของการนำเสนอเนื้อหาที่ยึดโยงกับการเมืองและเศรษฐกิจ อันไม่เพียงแต่เป็นแกนกลางของสังคมจีนเท่านั้น แต่เป็นแกนกลางของสังคมทุกประเทศ ทุกยุคสมัย

ครองแผ่นดินจีน: พรรค ผู้นำ อำนาจรัฐ

โดย วรศักดิ์ มหัทธโนบล
ราคา 275 บาท (หมด)

หนังสือเล่มนี้อธิบายเรื่องโครงสร้างการเมืองการปกครองของจีนอย่างละเอียด ตั้งแต่การก่อตั้งรัฐบาลจีนขึ้นจนเป็นรูปเป็นร่าง หลังพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อสู้ชนะพรรคกว๋อหมินต่าง ผู้เขียนแจกแจงเรื่องการแบ่งหน่วยการปกครองของจีน และกล่าวถึงปัญหาในช่วงแรกๆของการก่อตั้งรัฐบาลจีน ไม่ว่าจะเป็น สงครามเกาหลี นโยบายก้าวกระโดด การปฏิวัติวัฒนธรรม และผลเสียทางเศรษฐกิจที่ตามมา ต่อเนื่องมาถึงช่วงหลังจากเติ้งเสี่ยวผิงยึดอำนาจได้ และทำการยกเลิกการปฏิวัติวัฒนธรรม พร้อมทั้งชูนโยบาย “สี่ทันสมัย” ขึ้นแทนโครงสร้างพรรคคอมมิวนิสต์จีน ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรเข้าบรรจุเป็นสมาชิกพรรค สิทธิพิเศษของบุคคลเหล่านี้ ข้อดี-ข้อเสียของการเป็นสมาชิกพรรคและบทบาทหน้าที่ องค์กรและหน่วยบริหารต่างๆของพรรคคอมมิวนิสต์ ความเป็นมาของสภาผู้แทนประชาชน ซึ่งแยกออกมาจากการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

นอกจากนี้ยังอธิบายเกี่ยวกับระบบการบริหารกองทัพ และระบบองค์กรยุติธรรมของจีนด้วย อีกทั้งยังเล่าถึงสภาที่ปรึกษาประชาชนจีน อันเป็นองค์กรแนวร่วมระดับชาติ ประกอบด้วยตัวแทนจากพรรคคอมมิวนิสต์ และพรรคการเมืองอื่น บุคคลจากแวดวงอาชีพต่างๆ ตัวแทนจากกองทัพปลดแอกประชาชน ศาสนจักร ชาติพันธุ์ต่างๆ และชาวจีนโพ้นทะเล นอกจากนี้ยังไล่เรียงองค์กรมวลชนอื่นๆ กลุ่มสมาคม และพรรคการเมืองที่เป็นแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และกล่าวถึงการเมืองการปกครองท้องถิ่นจีน ไล่เรียงตั้งแต่การแบ่งเขตการปกครอง จากใหญ่สุดระดับมณฑล ไปจนถึงระดับท้องถิ่น การเลือกตั้งผู้แทนในสภาผู้แทนประชาชนระดับท้องถิ่นจีน และการเลือกผู้แทนในระดับที่สูงขึ้นไป บทสุดท้ายเป็นการสะท้อนปัญหาในการบริหารที่จีนยังต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวง ลัทธิพิทักษ์ท้องถิ่น (ที่กีดกันผู้ประกอบการต่างถิ่น) ปัญหาประชาชาติ (การลุกฮือของชนกลุ่มน้อย) และปัญหาการเรียกร้องประชาธิปไตยในจีนที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ

ปรีดี พนมยงค์ กับชีวิต 21 ปีในจีน

โดย ดุษฎี พนมยงค์
ราคา 125 บาท

ลดเหลือ 90 บาท

น้อยนักที่จะมีใครไม่รู้จักบุคคลสำคัญทางการเมืองของไทยท่านหนึ่ง ผู้ซึ่งวางรากฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หนึ่งเดียวผู้นั้นก็คือ “ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์” รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกและคนเดียวของไทย เนื่องเพราะท่านคือหนึ่งใน “คณะราษฎร” ผู้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เป็นผู้นำขบวนการเสรีไทย ผลักดันให้เมืองไทยไม่ตกเป็น “ผู้แพ้” ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ แต่น่าเสียดาย เพราะหลังจากเกิด “กรณีสวรรณคต” ของในหลวงรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ ท่านปรีดีกลับได้รับการตอบแทนด้วยการตกเป็น “เหยื่อ” ของการทำลายล้างทางการเมืองจนต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งท่านได้ใช้เป็น “พื้นที่ลี้ภัย” เป็นเวลากว่าสองทศวรรษ

หนังสือ ปรีดี พนมยงค์ กับ ๒๑ ปี ชีวิตในจีน บทบันทึกโดยฝีมือของ “ดุษฎี พนมยงค์ บุญยทัศนกุล” โดยความร่วมมือจาก “ศูนย์จีนศึกษา” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้รวบรวมเหตุการณ์สำคัญๆ ในระหว่างที่ท่านปรีดีพำนักอยู่ในประเทศจีนไว้มากมาย อาทิ การพบผู้นำจีนในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตั้งแต่หัวขบวนคอมมิวนิสต์อย่างเหมา เจ๋อ ตุง นายกรัฐมนตรีโจว เอิน ไหล และสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ในระดับนำ การได้รับการติดต่อเป็นการส่วนตัวจากคนไทยและคนจีนเพื่อให้ท่านกลับไปเป็นผู้นำในการยึดอำนาจ โดยมีข้อแม้ว่าต้องเป็น “ลูกหม้อ” คอมมิวนิสต์จีน แต่ท่านกลับปฏิเสธ เพราะนั่นเป็นการขัดแย้งกับหลัก “เอกราชสมบูรณ์” รวมถึงการที่ท่านได้แนะนำการบริหารรัฐกิจและโครงการต่างๆ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับการตอบรับจากผู้นำไทยเลย นับเป็นหนังสืออันทรงคุณค่าที่ขีดเขียนจากปลายปากกาของ “ลูกสาวแท้ๆ” ของท่าน เพื่อเกื้อหนุนให้คนรุ่นหลังได้ค้นพบ “ความจริง” อีกหลายกรณีที่ “ซ่อน” อยู่ในบทบันทึกของหนังสือเล่มนี้

โจวเอินไหล รัฐบุรุษจีน

โดย เชาวน์ พงษ์พิชิต
ราคา 175 บาท

ลดเหลือ 130 บาท

โจวเอินไหล เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านการต่างประเทศ การเมือง การทหาร เป็นบุคคลที่คิดถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักจวบจนช่วงสุดท้ายของชีวิต

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออัตชีวประวัติของโจวเอินไหล ที่เรียบเรียงเรื่องราวมาตั้งแต่กำเนิด จุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์จีน เส้นทางการต่อสู้ทางการเมืองภายในประเทศ จนก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งรับหน้าที่ในด้านการต่างประเทศ อันเป็นความสามารถที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ และยังกล่าวถึงช่วงบั้นปลายชีวิตจนถึงแก่อสัญกรรมด้วย โดยหนทางที่กว่าโจวเอินไหลจะได้รับการยอมรับในระดับโลกนั้นไม่ได้ราบเรียบ แต่กลับเต็มไปด้วยการต่อสู้และการนองเลือด นอกจาก ผู้อ่านจะได้ศึกษาชีวิตของโจวเอินไหลแล้ว ยังสามารถศึกษาได้ถึงประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนผ่านหนังสือเล่มนี้ได้เช่นเดียวกัน

จีนแผ่นดินที่ 5

โดย วรศักดิ์ มหัทธโนบล
ราคา 165 บาท

ลดเหลือ 130 บาท

หนังสือเล่มนี้ให้ภาพที่มาและขมวดพัฒนาการเชื่อมโยงกับสภาพการเมืองจีนยุคปัจจุบัน เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจการเมืองจีนซึ่งเป็นดังรากฐานของการทำความเข้าใจสังคม เศรษฐกิจ การต่างประเทศ ตลอดจนวัฒนธรรมของจีนยุคใหม่หลังปี 1949 แม้ประเด็นการเมืองโดยเฉพาะการเมืองแบบสังคมนิยมด้วยแล้ว เป็นประเด็นหนักที่แตกต่างไปจากพื้นความรู้ทางการเมืองของไทย จึงยากที่จะทำความรู้จัก แต่ด้วยการเรียบเรียงของผู้เขียนที่จับประเด็นอย่างกระชับ โดยใช้เรื่องราวของ ป๋อซีไหล อดีตนักการเมืองดาวรุ่งที่กลายเป็นประเด็นปัญหาใหม่ท่ามกลางพลวัตทางการเมืองจีนเป็นกรณีวิเคราะห์ร่วม ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์ในการจัดการกับประเด็นที่บั่นทอนภาพลักษณ์ในอดีตและปัจจุบัน เพื่อจะคาดเดาแนวคิดของพรรคฯ ต่อปัญหาอื่นในอนาคต

วิพากษ์ประธานเหมา

โดย เชาวน์ พงษ์พิชิต
ราคา 220 บาท

ลดเหลือ 170 บาท

หนังสือเล่มนี้กล่าวเฉพาะงานศึกษาเรื่องนี้แล้ว ถือเป็นเรื่องที่มีผู้สนใจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกับงานศึกษาของนักวิชาการตะวันตก แต่กับการศึกษาในครั้งนี้แล้ว อาจแตกต่างไปจากที่ผ่านมาอยู่ประการหนึ่งคือเป็นงานศึกษาที่อิงกับข้อมูลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่อนข้างมาก ดังนั้น เมื่อผลงานชิ้นนี้กล่าวถึงประเด็นความผิดพลาดของเหมาเจ๋อตงด้วยแล้ว จึงนับว่าน่าสนใจไม่น้อย อันที่จะทำให้เราใคร่รู้ว่าอะไรคือความผิดพลาดที่ว่านั้น (นอกเหนือไปจากคุณูปการและทำให้เห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีระบบการจัดเก็บ รวบรวมและเรียบร้องข้อมูลของบุคคลระดับนำของตนอย่างไรบ้าง ที่สำคัญคือ ผลงานชิ้นนี้จะทำให้เราตระหนักเพิ่มขึ้นว่า จีนที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในทุกวันนี้นั้น ได้ถูกวางรากฐานโดยผู้นำก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสำคัญอย่างไรบ้าง

นโยบายต่างประเทศจีน

โดย เขียน ธีระวิทย์
ราคา 600 บาท

ลดเหลือ 300 บาท

เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของจีนศึกษาที่มีต่อสังคมโลกโดยทั่วไป และสังคมไทยโดยเฉพาะ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้เรื่องจีนในด้านต่างๆ มากขึ้น ในรูปแบบการส่งเสริมงานวิจัย สัมมนา บรรยายพิเศษ และสิ่งพิมพ์ พร้อมกันนี้ก็ส่งเสริมให้นักวิชาการไทยและจีนร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีขึ้น

ลูกจีนรักชาติ

โดย เชาวน์ พงษ์พิชิติ
ราคา 290 บาท

ลดเหลือ 145 บาท

หนังสือ ลูกจีนรักชาติ จากคอลัมน์ในมติชนสุดสัปดาห์ของเชาวน์ พงษ์พิชิต คือหลักฐานที่บ่งชี้ถึงบทบาทของชาวจีนโพ้นทะเล ที่เข้ามาตั้งรกรากในสยามทั้งการจัดตั้งกลุ่มอิทธิพลในรูปแบบต่างๆ และการจัดทำหนังสือเพื่อเชิดชูอุดมการณ์ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่แบ่งแยกแตกเหล่า ทว่าพวกเขาล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน... นั่นคือการขับไล่กองทัพแห่งจักรวรรดิญี่ปุ่นให้ออกไปจากบ้านเมืองของตน โดยกว่าครึ่งของข้อมูลในเล่มได้ถูกปิดลับทั้งก่อนและหลังปฏิบัติการเป็นระยะเวลายาวนาน หนังสือเล่มนี้จึงเป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าอย่างยิ่ง