ภาพกิจกรรมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ชาวจีนอพยพใหม่ในประเทศไทย”

ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ชาวจีนอพยพใหม่ในประเทศไทย” ณ ห้องโถง Social Innovation Hub ชั้น 1 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 – 11:45 น.

งานสัมมนานี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยมีคณะวิจัยที่ทำวิจัยเรื่องชาวจีนอพยพใหม่ในภูมิภาคต่างๆ ของไทย อันประกอบไปด้วย รศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผศ.ดร.ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี อ.วิภาวรรณ สุนทรจามร ดร.กรองจันทน์ จันทรพาหา และ ดร.กุลนรี นุกิจรังสรรค์ ร่วมเสวนาประเด็นดังกล่าว และมี อ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนฯ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

งานสัมมนานี้คณะนักวิจัยได้ฉายภาพให้เห็นถึงรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการอพยพของชาวจีนใหม่ที่เข้ามายังประเทศไทยและกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของไทย ซึ่งในแต่ละภูมิภาคมีลักษณะของกลุ่มชาวจีนอพยพใหม่ที่บ้างก็คล้ายบ้างก็แตกต่าง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงความเหมือนและความแตกต่างจากชาวจีนโพ้นทะเลในยุคเก่าด้วย โดยข้อมูลที่นำมาเสวนาในงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยของศูนย์ฯ เรื่อง “ชาวจีนอพยพใหม่ในประเทศไทย” ที่ดำเนินการวิจัยมาในช่วงปี ค.ศ.2018 – 2021 ผู้สนใจรายงานชิ้นนี้สามารถอ่านรายงานวิจัยฉบับเต็มที่เว็บไซต์ศูนย์จีนศึกษาฯ