ผอ.ศูนย์จีนศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติเรื่อง “Chinese Law and Development: Views from Asia and Beyond”

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 อ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการหัวข้อ ““Chinese Law and Development: Views from Asia and Beyond” จัดโดย The Centre for Asian Legal Studies (CALS) ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) และโครงการ “China, Law and Development” Project (CLD) ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) โดยทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และทุนสนับสนุนจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมวิชาการดังกล่าว ได้มีนักวิชาการจำนวน 33 คน จาก 13 ประเทศและพื้นที่ รวม 20 มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศตะวันตก ประเทศจีน และประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย ลาตินอเมริกา และแอฟริกา เข้าร่วมถกเถียงและอภิปรายเกี่ยวกับ “โมเดลจีน” ในการพัฒนาเศรษฐกิจและกฎหมาย รวมทั้งการแข่งขันด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและระเบียบโลก