คณะผู้แทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อจีนศึกษา (Thai University Network for Chinese Studies) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าพบผอ.ศูนย์จีนศึกษา

“คณะผู้แทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อจีนศึกษา (Thai University Network for Chinese Studies) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าพบผอ.ศูนย์จีนศึกษา”

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 อาจารย์ไซมอน โจนส์ หัวหน้าโปรแกรมจีนศึกษา Prof.Lee Lai To อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเอเชียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และอาจารย์ ดร.ฉลองรัฐ เจริญศรี อาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าพบ อาจารย์ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา โดยมี ดร.กุลนรี นุกิจรังสรรค์ และ ดร.กรองจันทน์ จันทรพาหา นักวิจัยประจำศูนย์ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

ในการนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อจีนศึกษา (Thai University Network for Chinese Studies) และกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต ในฐานะที่ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ เป็นสำนักเลขาธิการ (secretariat) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อจีนศึกษา