ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาร่วมเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาวิชาการ ACMECS Forum หัวข้อ “รู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน สู่อนาคต ACMEC”

“ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาร่วมเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาวิชาการ ACMECS Forum หัวข้อ “รู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน สู่อนาคต ACMECS”

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาวิชาการ ACMECS Forum หัวข้อ “รู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน สู่อนาคต ACMECS” จัดโดยสถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับกลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ำโขง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ ณ ห้องประชุม L Social Innovation Hub จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย

งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวนบทบาทและวางแนวทางการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งไทยมีฐานะเป็นเป็นผู้ริเริ่มและผู้ขับเคลื่อนหลัก ทั้งนี้ กรอบ ACMECS จะมีอายุครบรอบ 20 ปีในปีนี้ ภายในงานมี ศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ คุณคมกฤช จองบุญวัฒนา ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 2 กระทรวงการต่างประเทศ คุณกอบศักดิ์ ดวงดี ประธานสภาธุรกิจไทย-ACMECS คุณดำรง ใคร่ครวญ อดีตเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และคุณกวี จงกิจถาวร ผู้สื่อข่าวอาวุโส ร่วมเป็นวิทยากรและมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สมาคมธนาคารไทย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ฯลฯ เข้าร่วมการสัมมนา