เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ ความท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของจีนในปัจจุบัน

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566 ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ ความท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของจีนในปัจจุบัน โดยร่วมเสวนากับ ศ.(พิเศษ)วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ มี ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

การเสวนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการ Social Forum เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายด้านสวัสดิการสังคมและการแก้ปัญหาสังคมของประเทศจีน จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้มี ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผู้บริหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย