งานสัมมนา The Next China Cooperation Conference: Bridging Markets, Shaping Futures

รศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา และ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมงานสัมมนา The Next China Cooperation Conference: Bridging Markets, Shaping Futures จัดโดยธนาคารกสิกรไทย (สาธารณรัฐประชาชนจีน) เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ณ เมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ของธนาคาร ณ เมืองเซินเจิ้น โดยมีคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากคุณพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของธนาคารนำชมธนาคาร รวมทั้งหารือความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกันในอนาคต

สถาบันเอเชียศึกษาและธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอบรมนักธุรกิจจีนในประเทศไทย (หลักสูตร KCBL) ซึ่งเป็นการประสานรวมความเชี่ยวชาญทั้งด้านธุรกิจและด้านวิชาการ โดยได้เริ่มดำเนินการอบรมตั้งแต่ 19 มกราคม – 11 เมษายน 2567 มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้นำธุรกิจชาวจีนเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและบริบททางธุรกิจทั้งระดับมหภาคและจุลภาคของไทย ตลอดจนเป็นแหล่งบ่มเพาะเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ