ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัดพิธีปิดการศึกษาและมอบประกาศนียบัตร KCBL รุ่น 1

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และรศ.ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร K-Academy for Chinese Business Leaders – KCBL รุ่นที่ 1 ณ CU Social Innovation Hub จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567ในการนี้ ยังได้รับเกียรติจาก มิสเตอร์อู๋ จื้ออู่ อัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและกล่าวแสดงความยินดี โดยมี ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและแนะนำหลักสูตร นายเฉิน ปิง ประธานนักศึกษา KCBL รุ่นที่ 1 กล่าวแสดงความประทับใจ และนายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวปิดการอบรมหลักสูตร K-Academy for Chinese Business Leaders – KCBL รุ่นที่ 1 เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ในการอบรมผู้นำธุรกิจชาวจีนเกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจไทยใน 5 มิติ ได้แก่ บริบททางธุรกิจในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนและการผสมผสานทางวัฒนธรรม กฎหมายและกฎเกณฑ์ทางธุรกิจในไทย การให้บริการทางการเงินในประเทศไทย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยหลักสูตรดังกล่าวถือเป็นจุดเชื่อมต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในการสร้างเครือข่ายผู้นำเพื่อการวางรากฐานธุรกิจในไทยที่มั่นคงสืบไปในอนาคต