งานวิจัย

โครงการวิจัยปัจจุบัน

ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาบทบาทและผลกระทบของชุมชนต่างชาติในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาชุมชนเกาหลี ชุมชนญี่ปุ่น และชุมชนจีนแห่งใหม่
การสืบสร้างเสียงภาษาจีนและภาษาเกาหลีในศตวรรษที่ 16 จากตำรา Hunmong Jahoe
การสร้างประชาคมไทย-จีนที่มีอนาคตร่วมกันและนัยสำคัญต่อความสัมพันธ์ไทย-จีน
การพนันในจีนและผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน

โครงการวิจัยที่ผ่านมา

ชื่อโครงการวิจัย ดาวน์โหลด Download
ชาวจีนอพยพใหม่ในประเทศไทย PDF
       ชาวจีนอพยพใหม่ในประเทศไทย (ภาคกลาง) PDF
       ชาวจีนอพยพใหม่ในประเทศไทย (ภาคเหนือ) PDF
       ชาวจีนอพยพใหม่ในประเทศไทย (ภาคใต้) PDF
       ชาวจีนอพยพใหม่ในประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) PDF
ชื่อโครงการวิจัย บทคัดย่อ Abstract
การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดน่าน PDF PDF
การสร้างความรู้ความสัมพันธ์ไทย-จีนและการประยุกต์ใช้แนวพินิจพรมแดนกับการศึกษาความสัมพันธ์ไทย-จีน ผ่านการส่องสํารวจชีวิต เจียแยนจอง  PDF PDF
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย PDF  
ปกิณกะความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศจีน    
ปกิณกะความรู้เกี่ยวกับการเมืองจีน PDF  
วาทกรรมการทูตมหาอำนาจเอเชียตะวันออก: ญี่ปุ่น PDF PDF
วาทกรรมการทูตมหาอำนาจเอเชียตะวันออก: จีน PDF PDF

บทความวิจัย

ชื่อบทความ เอกสาร
ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างสิงคโปร์กับไต้หวันภายใต้หลักการจีนเดียว (ปีที่ 3) PDF
ชาวจีนใหม่กับความมั่นคงของชุมชนในกลุ่มประเทศ CLMV (ปีที่ 3) PDF
ปัญหาสังคมจีน (ปีที่ 3) PDF
จีนกับลัทธิสังคมเสรีนิยมใหม่ (ปีที่ 3) PDF
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนกรณีเขื่อนจีนบนแม่น้ำโขงภายใต้นโยบาย ‘เพื่อนบ้านที่ดี: ผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคม’ (ปีที่ 2) PDF
ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศของไต้หวันกับปัญหาสิทธิมนุษยชน: ศึกษากรณีของไลบีเรียและ “เพชรสีเลือด” ในเซียร์ราลีโอน (ปีที่ 2) PDF
ความร่วมมือโครงการปลูกพืชทดแทนจีน-พม่าสู่อาเซียนปลอดยาเสพติด ปี 2015 (ปีที่ 2) PDF
ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในอาเซียน: กรณีศึกษาปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดนในอินโดนีเซีย (ปีที่ 2) PDF
ความมั่นคงทางการเมืองของจีนก่อนสมัชชา 18 (ปีที่ 2) PDF
ความมั่นคงของมนุษย์ในภาคพื้นทะเลจีนใต้: ศึกษากรณีการอ้างอิงกรรมสิทธิ์ของบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม (ปีที่ 1) PDF
ทัศนคติต่อความมั่นคงของมนุษย์ของจีน จากกรณีการสร้างเขื่อนในตอนบนของแม่น้ำโขง (ปีที่ 1) PDF
จีนกับนโยบายการศึกษาชายแดนอวิ๋นหนาน-พม่า: ผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ (ปีที่ 1) PDF
ความมั่นคงของมนุษย์ในการกำหนดนโยบายของจีน : กรณีศึกษาการยินยอมให้ไต้หวันเป็นผู้สังเกตการณ์ในองค์การอนามัยโลกเมื่อ ค.ศ.2009 (ปีที่ 1) PDF
เศรษฐกิจการเมืองจีนกับความมั่นคงของมนุษย์ (ปีที่ 1) PDF

บทความอื่นๆ

ชื่อบทความ เอกสาร
กับดักอุตสาหกรรม Low-Tech ของจีน PDF